Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

measurements

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Δοκιμών μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Sine Technologies με σκοπό την καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Στα πλαίσια της πολιτικής για την ποιότητα το Εργαστήριο Δοκιμών μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Sine Technologies είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ώστε να διεξάγει μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. Διπλωματούχοι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών ή ραδιοηλεκτρολόγοι επισκέπτονται το χώρο που πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις και μετά από αυτοψία καταγράφουν τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπάρχουν γύρω από το σημείο και καθορίζουν και με τη βοήθεια των μετρητικών οργάνων τα σημεία στα οποία θα ληφθούν λεπτομερείς μετρήσεις. Αμέσως μετά στα σημεία αυτά πραγματοποιούνται σειρές μετρήσεων που αφορούν τις εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου, του μαγνητικού πεδίου και την πυκνότητα ισχύος κατά περίπτωση και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα ισχύονται όρια. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποθηκεύονται με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή και φυλάσσονται για να εξαχθεί η γραπτή αναφορά των μετρήσεων στο Εργαστήριο υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Διευθυντή και του Υπευθύνου Ποιότητας. Ο τρόπος διεξαγωγής των μετρήσεων ορίζεται στην υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 61566:1999 «Mετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας – Ένταση πεδίου στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 1 GHz» ΕΛΟΤ ΕΝ 50383, 2003 “Βασικό πρότυπο για τον υπολογισμό και την μέτρηση έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και του SAR σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσταθμούς βάσης και σταθερούς τερματικούς σταθμούς για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (110 MHz – 40 GHz)” ΕΛΟΤ EN 50400, 2006 “Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τις στάθμες αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία” CEPT Revised ECC/REC/(02)04, “Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz – 300 GHz)” ETSI EG 202 373 V.1.1.1, 2005 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the methods of measurement of Radio Frequency (RF) fields” ΙΕΕΕ Std C95.3-2002, «ΙΕΕΕ Recommended Practice For Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields with Respect to Human Exposure to Such Fields, 100kHz-300GHz» Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3, 2007 «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών – Μέρος 3: Τεχνικές Δοκιμών και Μετρήσεων – Όρια», Έκδοση 1η ΕΛΟΤ EN 50420, 2006 “Βασικό πρότυπο για την αποτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από αυτόνομο πομπό ευρυεκπομπής (30 MHz – 40 GHz) ”.

Εξοπλισμός μετρήσεων

Η διάταξη μετρήσεων αποτελείται από τρία βασικά μέρη : τον χρησιμοποιούμενο αισθητήρα-κεραία, το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης και το μετρητικο όργανο. Τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεων ακολουθούν και πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008). Επιλεκτικός Μετρητής Ακτινοβολίας NARDA SRM-3006 Από τον Φεβρουάριο του 2010 η Sine Technologies παραγματοποιεί συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με το όργανο SRM-3006 της γερμανικής εταιρείας NARDA Safety Test Solutions, ότι πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και τεχνολογικά εξελιγμένο υπάρχει σήμερα για την πραγματοποίηση μετρήσεων αυτού του είδους. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την πλήρη ανάλυση του φασματικού περιεχομένου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων από 27 ΜHz έως 6 GHz και την ταυτοποίηση των εντοπιζομένων πηγών ακτινοβολίας σύμφωνα με τις ισχύουσες αδειες χρήσης ζωνών συχνοτήτων από διάφορες υπηρεσίες. Τόσο τα όργανα μέτρησης όσο και οι κεραίες και τα καλώδια σύνδεσης είναι διακριβωμένα με πιστοποιητικά διακρίβωσης εν ισχύ.

Μελέτες και Μετρήσεις Ραδιοκάλυψης

measurements

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης αναλαμβάνουμε τη μελέτη ραδιοκάλυψης από ένα ασύρματο δίκτυο. Αφού υλοποιηθεί το δίκτυο με ειδικό εξοπλισμό πραγματοποιούμε ραδιοχαρτογράφηση του χώρου ή της περιοχής με σκοπό την επιβεβαίωση της ραδιοκάλυψης.
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του δικτύου και την ραδιοχαρτογράφηση εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων από ένα γραφείο έως ένα κτίριο ή και μία ολόκληρη περιοχή.